Contractuele voorwaarden voor Freelance Leveranciers

 Crealingua BVBA  Contractuele voorwaarden voor Freelance Leveranciers

 Artikel 1: Algemeen 

 1.1. De relatie tussen Crealingua BVBA Vertaalbureau (hierna: Crealingua) ingeschreven in de Belgische Kruispuntendatabank van Ondernemingen met het Ondernemingsnummer 0479 854 545 en de Freelance Zelfstandige Vertaler en/of Freelance Zelfstandige Leverancier (hierna: “De F.Z.L.”), ongeacht of deze leverancier een natuurlijke persoon is dan wel zijn diensten aanlevert via een rechtspersoon, waarop Crealingua van tijd tot tijd verzoeken kan richten voor het uitvoeren van ad-hoc vertaal-, revisie- of andere opdrachten zoals bijvoorbeeld projectmanagement of gelijk welke andere administratieve opdrachten of creatieve opdrachten in de meest ruime zin van het woord, op zelfstandige basis, wordt geregeld door onderhavige Contractuele voorwaarden voor Freelance Leveranciers, (hierna: “ De Overeenkomst”) waarvan de F.Z.L. wordt geacht deze te hebben gelezen op de website www.crealingua.be en deze te aanvaarden bij het aannemen van bestellingen of uitvoeren van vertaalopdrachten of andere freelance opdrachten.

1.2. Deze overeenkomst is ook beschikbaar in de Engelse taal. De Nederlandstalige versie doet echter dienst als originele versie en is de enige rechtsgeldige en bindende versie bij eventuele betwistingen of onduidelijkheden.

1.3. Onderhavige Overeenkomst kan van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder dat Crealingua hierover mededelingen moet doen. De F.Z.L. dient dan ook na te gaan, alvorens een opdracht te aanvaarden in het kader van deze Overeenkomst, welke de bepalingen zijn die van toepassing zullen zijn op zijn/haar concrete opdracht.

1.4. Deze Overeenkomst is van toepassing op de door de F.Z.L. geleverde prestaties vanaf het moment van de aanvaarding van een opdracht door de F.Z.L. en heeft voorrang op de eventuele eigen verkoopsvoorwaarden van de F.Z.L.

Artikel 2: Statuut, Fiscaliteit, Relatie

De F.Z.L., met inbegrip van maar niet beperkt tot, diens vertegenwoordigers, werknemers, dochterondernemingen, afdelingen, agentschappen, onderaannemers en gelieerde entiteiten en ondernemingen, erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat alle door de F.Z.L. gepresteerde diensten voor, aan, of namens Crealingua  uitgevoerd worden als zelfstandige vertaler en/of zelfstandige leverancier. De F.Z.L. erkent daarnaast uitdrukkelijk en gaat er mee akkoord dat de F.Z.L. geen werknemer is van Crealingua, en verklaart en garandeert hierbij dat:

2.1. De F.Z.L. niet bevoegd is tot enige vertegenwoordiging, afsluiten van een contract of aangaan van een verbintenis namens Crealingua, noch omgekeerd. De F.Z.L. is niet bevoegd om zijn/haar samenwerking met Crealingua te vernoemen of onthullen op websites, bedrijfsbrochures of via andere publieke of sociale media, tenzij uitdrukkelijk, anders en schriftelijk geconfirmeerd door Crealingua. De F.Z.L. heeft geen inspraak in beslissingen rond het beheer of rond concrete opdrachten van Crealingua.

2.2. De F.Z.L. zelf integraal en exclusief verantwoordelijk blijft voor diens naleving van de sociale en fiscale wetgeving, inclusief wanneer de F.Z.L. gebruik zou maken van werknemers en/of onderaannemers  en van alle andere regelgeving die op de F.Z.L. van toepassing zou zijn. Bijgevolg zal Crealingua GEEN belastingen of sociale bijdragen inhouden op de vergoedingen van de F.Z.L., ongeacht of de F.Z.L. een individu of een onderneming is, noch enige invloed uitoefenen op eventuele werknemers of onderaannemers van de F.Z.L..

2.3. Crealingua zal de bruto vergoedingen van de F.Z.L. aangeven conform de Belgische Belastingwetgeving/-reglementering. De F.Z.L. bevestigt en aanvaardt dat de overeengekomen vergoedingen voor alle opdrachten de enige vergoeding zullen zijn waarop hij/zij aanspraak zou kunnen maken, met uitsluiting van enige ander vergoedingen of voordelen, zoals maar niet beperkt tot premies voor overuren of voordelen van alle aard.

2.4. De F.Z.L. de uitvoering van alle aanvaarde opdrachten zelfstandig zal organiseren en uitvoeren op een wijze die verwacht kan worden van een zelfstandige dienstverlener, rekening houdend met de omschrijving van de opdracht en met name de daarbij horende opleveringstermijnen en hoge kwaliteitseisen, en dit ongeacht of de F.Z.L. ervoor kiest om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van werknemers en/of onderaannemers. De F.Z.L. blijft volledig en exclusief verantwoordelijk ten aanzien van Crealingua voor de correcte uitvoering van de opdracht, en Crealingua zal hierop geen enkel toezicht uitoefenen en hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

2.5. De F.Z.L. wordt niet gedekt door verzekeringspolissen van Crealingua  (met inbegrip van maar niet beperkt tot: Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongevallen, Werkloosheid, enz.). Indien de F.Z.L. dit nodig acht, dient hij/zij zelf de nodige maatregelen te nemen om de gepaste verzekeringen af te sluiten.  

2.6.  De samenwerking tussen Crealingua en de F.Z.L. wordt van opdracht tot opdracht georganiseerd, zonder enige garantie of afspraken (impliciet of expliciet) omtrent toekomstige opdrachten. De F.Z.L. kan nooit aanspraak maken of rekenen op toekomstige opdrachten, op een minimale opzet, of op stabiliteit van opdrachtvolumes. Crealingua kan de diensten van de F.Z.L. ten allen tijde opzeggen, en dit zonder vermelding van reden en zonder verdere verplichtingen of opzegvergoedingen, met uitzondering van betalingen verschuldigd voor diensten voorafgaand aan de datum van opzegging.

2.7. De F.Z.L. mag vrij diensten verrichten voor andere vertaal-/tolkenbureaus, of gelijk welke andere opdrachtgever in eender welke markt of context.

2.8. Crealingua zal de F.Z.L. niet regelmatig waarnemen of onder toezicht houden terwijl diensten worden verricht krachtens de Overeenkomst en Crealingua zal niet met regelmaat richtlijnen ter beschikking stellen betreffende de details van de diensten die door de F.Z.L. verricht worden. Wanneer dit nodig is voor de correcte uitvoering van een opdracht kan Crealingua richtlijnen voor werkmethodes meedelen aan de F.Z.L, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, bij de aanvang, tijdens of na afloop (feedback) van een opdracht. Deze richtlijnen worden louter verstrekt om de efficiëntie te optimaliseren en om te verzekeren dat het finale resultaat voldoet aan de eisen van de eindklant van Crealingua. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de F.Z.L ook zijn eigen werkmethodes volledig autonoom mag bepalen en inzetten bij het uitvoeren van opdracht zolang dit hetzelfde beoogde resultaat oplevert. Crealingua  zal geen bepaalde en regelmatige werkuren vastleggen voor de uitvoering van vertalingen, proeflezingen of andere diensten verleend door de F.Z.L..

2.9. De F.Z.L. behoudt het recht om elke opdracht te aanvaarden of te weigeren, en organiseert zijn/haar werk op eigen economisch initiatief en op eigen economisch risico, inclusief door eigen keuzes met betrekking tot infrastructuur, medewerkers, uitbesteding en/of samenwerking met andere vertalers of vertaalbureaus, marketing, enzovoorts. De F.Z.L. zal tevens over een onbeperkte vrijheid beschikken om zijn/haar beschikbaarheid voor opdrachten van Crealingua te regelen, inclusief door tijdelijk (bijvoorbeeld voor vakanties) of permanent onbeschikbaar te zijn voor nieuwe opdrachten, met dien verstande dat aanvaarde opdrachten correct en tijdig dienen te worden uitgevoerd. De F.Z.L. zal tevens de eigen arbeidsuren en arbeidsmodaliteiten (inclusief gebruikte infrastructuur) volledig naar eigen voorkeuren mogen kiezen, opnieuw met dien verstande dat deze keuzes de correcte en tijdige uitvoering van aanvaarde opdrachten niet in het gedrang mogen brengen.

2.10. Emailadres met Crealingua  domeinnaam en Crealingua logo-signatuur
2.10.1. Crealingua kan, omwille van de uniforme communicatie en gelijkvormige merkpositionering tegenover derden ( bv. klanten, leveranciers , enz van Crealingua), het gebruik van een gestandaardiseerd e-mailadres en een gestandaardiseerde e-mailsignatuur (inclusief Crealingua-logo) opleggen aan de F.Z.L.
2.10.2. Het emailadres kan de syntax aannemen van onder andere "voornaam@crealingua.be". De F.Z.L. bevestigt dat hij/zij dit adres niet zal gebruiken voor privé- en of persoonlijk gebruik noch zal aanwenden om zich te registreren op sociale media, online websiteformulieren en/of zich in te schrijven op online newsletters of enig welk online account aan te maken.
2.10.3. Bij elke inbreuk op artikel 2.10.2 en /of misbruik van het Crealingua emailadres zal de F.Z.L. op eigen kosten het Crealingua emailadres laten verwijderen en/of de online account onmiddellijk  verwijderen.
2.10.4. De F.Z.L. bevestigt dat hij of zij uitsluitend gebruik zal maken van dit e-mailadres en van deze signatuur voor professionele doeleinden, en meer bepaald in elke communicatie ten aanzien van derden bij de uitvoering van deze Overeenkomst. De F.Z.L. zal echter verplicht zijn om zijn of haar BTW-nummer en (indien van toepassing in het kader van deze Overeenkomst) de eigen vennootschap waarbinnen de F.Z.L. de diensten aanbiedt te identificeren in de signatuur.
2.10.5. De e-mailadressen worden gehost op (mail)servers die beschikbaar worden gemaakt door Crealingua voor de F.Z.L. binnen het kader van deze Overeenkomst, en mogen door de F.Z.L. gebruikt worden op elk toestel (computer, tablet, smartphone) dat de F.Z.L. verkiest te gebruiken bij de uitvoering van de Overeenkomst, op voorwaarde echter dat de eventueel opgelegde signatuur correct wordt gebruikt.

 Artikel 3 : Geheimhouding en Vertrouwelijkheid

3.1. Met het aanvaarden van vertaalopdrachten, of gelijk welke andere opdrachten, zal de F.Z.L., worden blootgesteld, van tijd tot tijd, aan en toegang hebben tot gevoelige en vertrouwelijke zaken en informatie. De F.Z.L. is gehouden tot volstrekte geheimhouding ten aanzien van alle producten, briefings van gelijk welke aard, bronteksten en vertaalde doelteksten die direct of indirect aangebracht worden door Crealingua. De F.Z.L. gaat ermee akkoord dat hij/zij nooit, tijdens of in de tijd volgend op een vertaalopdracht, enige informatie van Crealingua of van een klant van Crealingua op gelijk welke manier zal gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de opdracht zelf, en dat hij/zij deze nooit openbaar zal maken. Indien noodzakelijk bij de uitvoering van opdrachten zal de F.Z.L. gevraagd worden een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen.

3.2. De te verstrekken vertrouwelijke informatie kan worden omschreven als en omvat (niet exhaustieve opsomming):

a)elk document of informatie verzonden door Crealingua  (of door diens vertegenwoordiger of door de klanten van Crealingua ) aan de F.Z.L.;

b) beschrijving(en) van uitvinding(en), technische en zakelijk informatie met betrekking tot bedrijfseigen ideeën en uitvindingen, ideeën, octrooieerbare ideeën, bedrijfsgeheimen, tekeningen en/of illustraties, octrooi-onderzoeken, bestaande en/of beoogde producten en diensten, onderzoek en ontwikkeling, productie, kosten, informatie over winst en marge, financiën en financiële ramingen, klanten, marketing, en huidige en toekomstige ondernemingsplannen en -modellen, medische verslagen, medische informatie, onafhankelijk of deze informatie aangegeven is als zijnde "vertrouwelijke informatie" ten tijde van de verstrekking.

3.3. De F.Z.L. stemt ermee in aan niemand vertrouwelijk informatie te onthullen, te publiceren, in het openbaar aan te wenden of te verspreiden, noch mede te delen aan de pers, die verkregen werd van Crealingua, (of door diens vertegenwoordiger of door de klanten van Crealingua ) tenzij hij/zij hiertoe wettelijk verplicht wordt.

3.4. De F.Z.L. zal tijdens de uitvoering van deze overeenkomst en 24 maanden na een eventuele beëindiging van de overeenkomst geen klanten van Crealingua benaderen of contacteren hetzij op een directe of indirecte manier, met het oog op het leveren van vertaal- en/of andere diensten. Eveneens zal de F.Z.L. tijdens deze overeenkomst en 24 maanden na een eventuele beëindiging van de overeenkomst  geen dienstenleveranciers (vertalers, proofreaders, projectmanagers, enz), werknemers, of partijen waarmee Crealingua  samenwerkt, benaderen met het oog voor personeelsaanwervingen, commerciële samenwerkingen, het uitbesteden van opdrachten of het afsluiten van bestellingen.

3.5. De FZL mag in geen enkel geval de klanten van Crealingua rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen of contacteren (telefoon, e-mail, enz) voor eventuele bijkomende informatie over lopende opdrachten noch voor gelijk welk ander doeleinde. Alle communicatie over lopende opdrachten dient te gebeuren via Crealingua zelf.

3.6. De F.Z.L. gaat ermee akkoord om de naam van Crealingua nergens te vermelden noch over de samenwerking met Crealingua   publiciteit (onder gelijk welke vorm zoals advertenties, testimonials, referenties, enz) te maken, noch gedrukte, geschreven publiciteit in kranten, magazines, tijdschriften enz, noch online publiciteit te voeren of vermeldingen te maken op Twitter, Facebook, Linkedin, of gelijk welke andere online platforms.
3.7. De door Crealingua toegekende paswoorden en logins voor Online toegang tot Webportaals zijn strikt persoonlijk en mogen door de F.Z.L. in geen geval overgedragen worden aan derden.

3.8. Iedere inbreuk op dit artikel van geheimhouding en vertrouwelijkheid zal van rechtswege aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding door de F.Z.L. van 2.500 euro, onverminderd het recht van Crealingua om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade deze forfaitaire schadevergoeding overstijgt.

 

Artikel 4: Eigendom

Alle documenten, nota’s, materiaal en teksten in het kader van onderhavige Overeenkomst door Crealingua  ter beschikking gesteld aan de F.Z.L., behoren toe aan Crealingua  en/of aan de klanten van Crealingua . Bij het opleveren van de vertalingen, revisies, adaptaties, copywriting, creatieve ontwerpen van gelijk welke aard, enz.., uitgevoerd door de F.Z.L. gaan de rechten, inclusief maar niet beperkt tot eventuele auteursrechten, automatisch en integraal over naar Crealingua  die er ten alle tijde exclusief en persoonlijk eigenaar van wordt en die er als enige auteursrechthebbende beschouwd van zal worden. Crealingua zal als enige gerechtigd zijn om  alle auteursrechten en eventueel andere intellectuele rechten op deze werken uit te oefenen, zonder dat dit tot een bijkomende vergoeding kan aanleiding geven. De F.Z.L. erkent en bevestigt door de aanvaarding van elke opdracht dat de overeengekomen vergoeding een gepaste en voldoende vergoeding is voor zijn inspanningen en voor de overdracht van alle intellectuele eigendomsrechten naar Crealingua.

Artikel 5: Communicatie tussen partijen

5.1. Wanneer in de e-mailcommunicatie door Crealingua antwoorde-mails worden gestuurd met de vermelding  "ok" of "OK" of andere varianten, als antwoord bv op leveringen van de F.Z.L. dient deze melding enkel geïnterpreteerd te worden als "goed ontvangen". De melding "ok" of "OK" houdt geen enkel oordeel in over de kwaliteit van de inhoud die de F.Z.L. heeft aangeleverd of over de conformiteit daarvan met de gegeven opdracht, en houdt dus geen aanvaarding in van de geleverde prestaties.

5.2. Overal waar in de communicatie tussen Crealingua en de F.Z.L. (onder andere op de  website Crealingua.be, in e-mailcommunicatie, in orderconfirmaties, en dergelijke ) melding wordt gemaakt van de naam Crealingua als merknaam en/ of als vennootschapsnaam wordt uitdrukkelijk verwezen naar "Crealingua BVBA" als juridische entiteit en rechtspersoon.

Artikel 6:  Werkplanning, Tijdsregistratie, Screen Monitoring

6.1. Om een efficiënte werkplanning mogelijk te maken kan door Crealingua gevraagd worden aan de F.Z.L. om zijn uur-, dag-, week-, en/of jaarplanning door te geven.

Op eerste verzoek van Crealingua zal de F.Z.L. zijn beschikbaarheid communiceren met de dagen en uren waarop Crealingua beroep kan doen op de diensten van de F.Z.L. en/of met de dagen en uren waarop Crealingua geen beroep kan doen op de diensten van de F.Z.L. De F.Z.L. kiest deze dagen in volledige vrijheid conform artikel 2.8, met als enige beperking dat aanvaarde opdrachten correct en tijdig dienen te worden uitgevoerd.

6.2. De F.Z.L. heeft geen enkel recht op enige compensatie wanneer er geen werk wordt verricht, ongeacht de reden voor de onbeschikbaarheid van de F.Z.L.

Indien de F.Z.L. vakantieperiodes, beschikbaarheden of onbeschikbaarheden doorgeeft via email en Crealingua een emailantwoord hierop geeft, mag dit antwoord enkel gezien worden en geïnterpreteerd worden als een louter teken van goede ontvangst en kennisname.  Een dergelijke boodschap kan dus nooit geïnterpreteerd worden als een afstand van eerder gemaakte afspraken omtrent het tijdig uitvoeren van door de F.Z.L. aanvaarde opdrachten.

6.3. Aan de F.Z.L. kan door Crealingua eveneens gevraagd worden om de gewerkte uren bij te houden in een werkblad/timesheet en/of de gewerkte uren online te registreren in een webapplicatie.

6.4. De F.Z.L. kan, in het kader van deze overeenkomst een login en  paswoord ontvangen van Crealingua voor toegang tot de Webportaal van Crealingua voor bv het downloaden van werkfiles en/of het opladen van verwerkte/afgewerkte files en opdrachten. Door gebruik te maken van deze Webportaal, aanvaardt de F.Z.L. dat Crealingua via logging monitoringsoftware kan bijhouden  wanneer en op welke tijdstippen  de F.Z.L. aanlogt op onze website(s), welke pagina's hij/zij bezoekt , en hoeveel tijd  u op bepaalde schermen actief bent. (screen monitoring)

Artikel 7: Leveringen door de F.Z.L.

7.1. De F.Z.L.mag de leveringen van vertalingen, proofreading, legalisaties of andere diensten pas als “goed ontvangen” beschouwen, wanneer er door Crealingua een confirmatie-e-mail werd gestuurd. Indien de FZL geen e-mailconfirmatie heeft ontvangen van Crealingua, dan dient hij/zij expliciet een nieuwe ontvangstbevestiging te eisen via e-mail, zonder dewelke de levering niet geacht is te zijn ontvangen!

7.2. Het verkrijgen van een e-mail ontvangstbevestiging of het ontvangen van een automatisch gegenereerde verkoopfactuur  van Crealingua naar aanleiding van de  door F.Z.L. aangeleverde diensten houdt geenszins de inhoudelijke aanvaarding van de opdracht in.

7.3. De F.Z.L. moet de afgesproken levertermijn(en) en /of deadlines tussen partijen ten alle tijde respecteren. Indien hij/ zij om welke reden dan ook de afgesproken deadlines niet kan respecteren, dient hij/zij dit onverwijld schriftelijk te melden aan Crealingua (via e-mail of sms). De ontvangst van deze e-mail en of sms mag door de FZL pas als ontvangen beschouwd worden door Crealingua indien er ook door Crealingua een antwoorde-mail werd gestuurd. Zolang deze antwoorde-mail niet kan voorgelegd worden door de F.Z.L.wordt de communicatie ivm niet levering of laattijdige levering of leveringsproblemen niet aanvaard door Crealingua.

7.4. Het niet leveren op de afgesproken deadline wordt beschouwd als een zware contractuele tekortkoming en geeft het recht aan Crealingua, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling nodig is, de overeenkomst te verbreken, en de vergoeding van de prestaties gedeeltelijk of in zijn totaliteit te weigeren, zelfs indien de opdracht na het verstrijken van de deadline nog wordt uitgevoerd en opgeleverd. De eventuele veroorzaakte schade aan Crealingua aangerekend door de klanten van Crealingua, als gevolg van laattijdige levering door de F.Z.L. kunnen verhaald worden op en doorgerekend worden aan de F.Z.L.

7.5. In de ganse tijdsperiode tussen  de opdrachtconfirmatie door Crealingua aan de F.Z.L. en de oplevering van de opdracht door de F.Z.L. dient de F.Z.L. bereikbaar te zijn via telefoon, GSM,  en /of e-mail en/of skype en dient hij zo snel als mogelijk te antwoorden op alle eventuele vragen tot informatie, toelichting enz vanwege Crealingua. Indien de F.Z.L., gedurende een tijdspanne van minstens 24 u niet reageert op e-mails, telefooncommunicatie, voicemails, sms- of skypeberichten van Crealingua, dan is deze laatste gerechtigd om de lopende opdracht zonder enige verder motivatie te annuleren, zonder dat er een schadevergoeding of vergoeding verschuldigd zal zijn, en de opdracht toe te wijzen aan een andere dienstverlener.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. De F.Z.L. is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van alle bepalingen van deze overeenkomst conform de regels van de kunst en de zorgvuldigheid van een professionele dienstverlener, inclusief maar niet beperkt tot de kwaliteit van (beëdigd) vertaalwerk en proofreading, tijdigheid van oplevering, en bereikbaarheid tijdens de uitvoering van opdrachten. De F.Z.L. bevestigt en aanvaardt nadrukkelijk dat de tijdigheid en bereikbaarheid resultaatsverbintenissen zijn.

8.2. Bij een ernstige, bewezen en toerekenbare tekortkoming ten aanzien van deze verplichtingen uit artikel 8.1. is de F.Z.L. een vergoeding verschuldigd aan Crealingua die gelijk is aan driemaal de waarde van de opdracht die aan de F.Z.L. werd toevertrouwd, onverminderd het recht van Crealingua om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade deze forfaitaire schadevergoeding overstijgt.

Artikel  9:  Splitsbaarheid

9.1. De nietigheid van enig beding of enig gedeelte van een beding van onderhavige overeenkomst, zal niet tot gevolg hebben dat onderhavige Overeenkomst in zijn geheel nietig wordt, of dat de geldigheid of mogelijkheid tot uitvoering van alle andere artikelen van onderhavige overeenkomst, of van elk van hen, in het gedrang komt.

9.2. De F.Z.L. die  diensten aanbiedt vanuit een rechtspersoon verklaart hierbij dat hij/zij ook persoonlijk gebonden is als partij wat betreft artikel 3 en artikel 4 van deze overeenkomst.

Artikel 10: Integraliteit van de overeenkomst

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat onderhavige Overeenkomst de integraliteit van de overeenkomsten tussen partijen uitdrukt en alle vorige overeenkomsten tussen partijen, evenals alle schriftelijke en mondelinge voorstellen, onderhandelingen, conversaties en discussies, voorheen tussen de partijen gevoerd met betrekking tot onderhavige overeenkomst, vervangt. Enkel schriftelijk en in onderlinge overeenstemming kunnen wijzigingen aangebracht worden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegd rechtscollege

Onderhavige Overeenkomst is in al zijn  aspecten onderworpen aan het Belgisch recht. Ieder geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van onderhavige Overeenkomst behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.

© Crealingua Versie 01-02-2017